Regulamin zawodów

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDMIOTÓW
ZAKAZANYCH

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

ZAWODY SPORTOWE W ŁYŻWIARSTWIE SYNCHRONICZNYM PGE HEVELIUS CUP

w dniach 2-4.02.2024 roku w Gdańsku w Hali Widowiskowo-Sportowej
„Olivia”

 

Na czas imprezy masowej: „PGE Hevelius Cup” zwanej dalej: „Impreza” w dniach 2-4.02.2024 roku wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników zwany dalej: „Regulamin”.

 Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn.zm.; „Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”).

 1. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Iceskater”, ul. Falista 14, 80-286 Gdańsk zwany dalej: „Organizator”.

2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora (www.heveliuscup.eu) oraz w formie plansz przy wejściach na teren Imprezy.

3. Impreza odbywa się w dniach 2-4.02.2024 roku na terenie w Hali Widowiskowo-Sportowej „Olivia” al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk.

4. Impreza masowa odbędzie się:
02.02.2024 i rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy ok. godziny 20:30,
03.02.2024 i rozpoczyna się o godzinie 15:30 i kończy ok. godziny 21:30  oraz
04.02.2024 i rozpoczyna się o godzinie 
16:15 i kończy ok. godziny 23:00.

5. Program imprezy:

W dniu 02.02.2024:

a. 14:30 – rozpoczęcie wpuszczania na teren imprezy masowej

b. 15:00 – rozpoczęcie zawodów

c. 15:30 – 20:30 – Program krótkie – zawody ISU

W dniu 03.02.2024:

a. 15:00 – rozpoczęcie wpuszczania na teren imprezy masowej

b. 15:30 – 21:00 – Program dowolne – zawody ISU

c. 21:00 – Dekoracja zawodników

W dniu 04.02.2024:

a. 15:45 – rozpoczęcie wpuszczania na teren imprezy masowej

b. 16:15 – 22:30 – Zawody International i Interclub

c. 22:30 – Dekoracja zawodników

6. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

7. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, niniejszego Regulaminu, Regulaminu Hali Olivia (obiektu, terenu Imprezy).

8. Wstęp na teren imprezy jest biletowany.

9. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

10. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:

a. posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie Imprezy,

b. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy,

c. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,

d. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,

e. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło,

f. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, termosów oraz parasoli ze szpikulcem.

g. wnoszenia jedzenia

h. wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych na teren Hali Olivia;

i. wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, parkany, wygrodzenia,

j. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów,

k. rzucania wszelkimi przedmiotami,

l. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z Organizatorem,

ł. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.

 Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Halę Olivia, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

 

11. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.

12. Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Imprezy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

13. Służby porządkowe Organizatora są obowiązane:

a. Odmówić wstępu na imprezę masową:

–   Osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:

Zakazujące wstępu na imprezę masową,

Zobowiązujące do powstrzymywani się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych

 –   Osobie odmawiającej poddania się czynnościom:

Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zakazane.

Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

–   Osobie posiadającej broń lub inne przedmioty niebezpieczne

–  Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

b. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej

c. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby

–  Osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:

Zakazujące wstępu na imprezę masową,

Zobowiązujące do powstrzymywani się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych

–  Osobie odmawiającej poddania się czynnościom:

Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zakazane.

– Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

–    Osobie posiadającej broń lub inne przedmioty niebezpieczne

– Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 14. Służby informacyjne są obowiązane do:

a. Informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;

b. Informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;

c. Nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;

d. Niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;

e. Niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, a w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;

f. Obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;

g. Pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;

h. Reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

15. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej.

16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.

17. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób
odpowiedzialnych za Imprezę.

Polecenia te dotyczyć mogą:

a. opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, z podaniem sposobu zachowania się – przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy,

b. zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy,

c. odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Obiektu, które nie są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i strefy zawodniczej, biurowych i innych związanych z organizacją Imprezy, takich jak: zaplecza techniczne, stanowisko realizacji dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, itp.

18. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba porządkowa Organizatora.